Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

ข้อมูลสถิติ

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

กองช่าง

กองคลัง

งานป้องก้นฯ

งานสวัสดิการฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564

กองคลัง.pdf

ส่วนงานป้องกัน ฯ .pdf

กองช่าง.pdf

ส่วนสวัสดิการ.pdf

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565

กองช่าง.pdf

กองคลัง.pdf

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.pdf

งานสวัสดิการ ฯ.pdf


Contribute!
Books!
Shop!