Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซ์้อจัดจ้าง)

Laughingคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทกข์ Laughing

คำสั่งการจัดตั้งศนูย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และจนท ที่ผู้รับผิดชอบ.pdf

ขั้นตอนการทำงาน ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประกาศจัดจั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์.pdf

 

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 การร้องเรียนม 10 ช่องทาง.pdf


แบบฟอร์มออนไลน์

        แบบร้องเรียนร้องทุกข์    สแกนได้เลยLaughing

                                                         รองเรยน     

แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ https://forms.gle/HKupXBGQzboBNE389  คลิี๊กได้เลย


กล่องแสดงความคิดเห็น

กลองpng

                  กล่องแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/xRKpLJtJnvR1PiF77 คลิ๊กได้เลย

 

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป.pdf

แบบฟอร์มคำร้องทุกข์และร้องเรียน.pdf

 

รานงานผลการดำเนินงาน

 

บันทึกรายงานผลร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2563

บันทึกข้อความรายงานผลร้องเรียน/ร้องทุกข์ 63.pdf

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 6เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564.pdf

 Contribute!
Books!
Shop!