นโยบาย                                                                                                                          

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2565.pdf

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี pdf     

แผนพัฒนาบุุคลากร2565.pdf

ประกาศ

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่่วนตำบล pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัิงานประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตืงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 .pdf

ประกาศหลักเกณ์ฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน2565.pdf

ประกาศกำหนดวลามาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา ประจำปี2565.pdf

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความpdf

รายงนผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563.pdf         

รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564.pdf

บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ต่อรายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564.pdf

                                                    

หลักเกณฑ์การใหคุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ2564.pdf

หลักเกณ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลงใจ2565.pdf 

แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการpdf