Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

นโยบาย                                                                                                                          

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2565.pdf

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี pdf     

แผนพัฒนาบุุคลากร2565.pdf

ประกาศ

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่่วนตำบล pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัิงานประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตืงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 .pdf

ประกาศหลักเกณ์ฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน2565.pdf

ประกาศกำหนดวลามาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา ประจำปี2565.pdf

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความpdf

รายงนผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563.pdf         

รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564.pdf

บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ต่อรายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564.pdf

                                                    

หลักเกณฑ์การใหคุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ2564.pdf

หลักเกณ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลงใจ2565.pdf 

แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการpdf  

              

 


Contribute!
Books!
Shop!