Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

                       นโยบายการบรหารทรพยากรบคคล                                          ประกาศมาตรฐานคณธรรมจรยธรม                                                                          

      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล               ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล

                   คมอปลอดภยในการทำงาน                                       ประกาศหลกเกณฑการประเมนผลการปฎบตงานของพนกสวนตำบล              

          คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน          ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฎิบัติงานของพนักงาน

                    ประกาศการกำหนดเวลามาปฎบตราชการ     

           ประกาศกำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ                      


Contribute!
Books!
Shop!