Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2562

ผลคะแนนLPA.pdf


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563

ด้านที่ 1 pdf

ด้านที่ 2. pdf

ด้านที่ 3 pdf

ด้านที่ 5 pdf


Contribute!
Books!
Shop!