Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

การยื่นชำระภาษี ปีงบประมาณ 2562

1.การยื่นชำระภาษโรงเรือนและที่ดิน-ภาษป้าย-ภาษบำรุงท้องที่-ประจำปี-25๖๑

2.ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้-ประจำปี-2562

4.ประกาศภาษีโรงเรือนและที่ดิน

5.ประกาศภาษีป้าย

6.คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเก็บภาษีป้าย

7.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

8.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและลงนามในใบเสร็จรับเงิน

9.คำสั้งแต้งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินค่ารายปี-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

10.คำสั่งพนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

11.ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี-ปี-2562


Contribute!
Books!
Shop!