องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง ขอเชิญประชาชน
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment:
EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมําณ พ.ศ. 2562

ภายนอก