Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

9553695538

บันทึกรายงาน 1

บันทึกรายงาน2

ปี 2562

บันทึกข้อความรายงานแผนปี62    เอกสารแนบ


ปี2563

                                               บันทึกข้อความรายงานแผนปฎิบัติการ

                       ป้องกันการทุจริต ปี63                      รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

                           ดาวนโหลด 35                                  รายงานผลการดำเนนตามโครงการ

   

 

 


Contribute!
Books!
Shop!