Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

บทความมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๕  ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ & วันชาติเข้าสู่หน้าหลัก 

 Ptom 

นางจีรนันท์  หวัดวาปี

นักบริหารการศึกษาระดับต้น

 

0011

นางสาวอมรรัตน์  อินทร์โคกสูง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

                                          Ku yei                     Ku den

                                         นางลำไย  ประดับโชติ                     นางเดือนเพ็ญ  บุระพันธ์

                                                   ครู                                            ครู

                                       c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 25                     c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 34

                                      นางสาวพิกุล  ไชย์ศรี                     นางสาวเจนจิรา  ล้วนกล้า

                                              ผู้ดูแลเด็ก                                  ผู้ดูแลเด็ก

                                                            นางเพญพกตร ฉำไธสง

                                                           นางเพ็ญพักตร์  ฉ่ำไธสง

                                                                  คนงานทั่วไป

 

                           ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2560

1.ส่วนสำนักปลัด ปี 60

2.ส่วนการคลัง ปี 60

3.ส่วนกองช่าง ปี 60.

4.ส่วนการศึกษา ปี 60

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 61

1.สำนักปลัด 2.pdf

2.กองคลัง 1.pdf

3.กองช่าง 1.pdf

4.กองการศึกษา 2.pdf

5.งบกลาง 1.pdf

 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 62

1.สำนักปลัด-converted.pdf

2.กองคลัง-converted.pdf

3.กองช่าง.pdf

4.กองการศึกษา.pdf

5.งบกลาง-converted.pdf

ข้อบัญญัติงบประมาณ2563

กองคลัง pdf

สำนกปลัด pdf

กองช่างpdf

กองการศึกษาpdf

ข้อบัญญัติงบประมาณ2564

แผนงานงบกลาง.pdf

แผนบริหารงานทั่วไปpdf

ต่อแผนบริหารงานทั่วไป.pdf

แผนงานการรักษาความสงบภายใน.pdf

แผนงานการศึกษาpdf

แผนงานสาธารณสุขpdf

แผนงานสังคมสงเคราะห์.pdf

แผนงานเคหะและชุมชน.pdf

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.pdf

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ.pdf

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.pdf

แผนงานการเกษตร.pdf


 


สัมภาษณ์ดารารักโลก

Contribute!
Books!
Shop!