Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบต.มะเฟืองได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร เขียนโดย Super User 20
อบต.มะเฟืองจัดทำโครงการร่วมรณรงค์ลดถุงพลาสติก " นุ่งผ้าไทย หิ้วตะกร้า ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน เขียนโดย Super User 23
วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. อบต.มะเฟืองได้ร่วมกันทำความสะอาดหน่วยงาน เพื่อฆ่าเชื้อCovid 19 เขียนโดย Super User 27
ประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย Super User 24
อบต.มะเฟือง ได้รับการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี 256๒ เขียนโดย Super User 22
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เขียนโดย Super User 24
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานและ เด็กๆที่ ศพด.บ้านซาด อบต.มะเฟือง ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชัน เขียนโดย Super User 25
ศพด.บ้านซาด สังกัด อบต.มะเฟือง ได้ทำกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ให้กับเด็กๆในวันที่ 26 ก.พ. 2563 เขียนโดย Super User 45
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟืองได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนที่มีจิตอาสา ม.8 บ้านม่วงใต้ ไ้ด้ช่วยกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ คือ นางสาวเครือวรรณ ชุ่มนาค ม.8 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอขอบคุณท่าน เขียนโดย Super User 50
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง นำโดยนายสัมประสิทธิ์ หลวงสนาม ปลัด อบต. ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวัน่ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารป้องกัน ฯ ของ อบต.มะเฟือง เขียนโดย Super User 50
Contribute!
Books!
Shop!