Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

การปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติการทจุริต

ช่องทางการร้องเรียนด้านทุจริต.pdf

my qrcode 1592197290243

ไลน์ของผู้ประสานงานสามารถร้องเรียนได้


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

Contribute!
Books!
Shop!