Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

                                  อำนาจหน้าที่ อบต.PDF

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (VISION)

                   วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การกำหนด    วิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

                   องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟืองได้กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้

          “ ตำบลมะเฟืองเป็นตำบลน่าอยู่ เน้นการเกษตรชีวภาพ เยาวชนมีการศึกษาที่ทันสมัย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านเมืองสะอาดตาม สุขภาพดีถ้วนหน้า กระตุ้นวิสาหกิจชุมชน”

พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น (MISSION)

พันธกิจหลักที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

     พันธกิจหลักที่ 2  ปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข

พันธกิจหลักที่ 3  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

พันธกิจหลักที่ 4  ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจหลักที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

พันธกิจหลักที่  6  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น


Contribute!
Books!
Shop!